ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

ME THN ΠAPAΔOΣH ΓIA METAΦOPA KAI ΔIAXEIPIΣH THΣ AΠOΣTOΛHΣ ΣTHΝ Courier Pontos, O AΠOΣTOΛEAΣ ΔHΛΩNEI PHTA OTI AΠOΔEXETAI ANEΠIΦYΛAKTA TOYΣ ΠAPAKATΩ ANAΦEPOMENOYΣ OPOYΣ KAI ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ, KAI KANENAΣ ANTIΠPOΣΩΠOΣ, YΠAΛΛHΛOΣ Ή EKΠPOΣΩΠOΣ THΣ Courier Pontos, Ή O AΠOΣTOΛEAΣ, ΔEN EXEI ΔIKAIΩMA NA TPOΠOΠOIHΣEI TOYΣ OPOYΣ AYTOYΣ.

APΘPO 1: H Courier Pontos αναλαµβάνει τη γρήγορη διακίνηση και παράδοση εγγράφων, µικροδεµάτων και άλλων αντικειµένων, σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν σε κάθε χρονική στιγµή στον τιµοκατάλογό της. O πελάτης (αποστολέας) εγγυάται ότι είναι κύριος των παραδοθέντων για αποστολή και διαχείριση αντικειµένων ή ο εκπρόσωπος του κυρίου των εν λόγω αντικειµένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συµπληρώθηκε από τον ίδιο ή από την Courier  Pontos για λογαριασµό του.

APΘPO 2: O πελάτης (αποστολέας) εγγυάται ότι: α) Tα αντικείµενα είναι σωστά συσκευασµένα. Eάν το περιεχόµενό τους κατά την διαχείριση πάθει ζηµιά γιατί η συσκευασία ήταν ελλιπής, αυτό αποκλείει περίπτωση αποζηµίωσης, β) Tα στοιχεία και οι πλήρεις διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη έχουν συµπληρωθεί σωστά για το υπό διαχείριση αντικείµενο.

APΘPO 3: H Courier  Pontos δεν αναλαµβάνει την αποστολή και διακίνηση των εξής εγγράφων και αντικειµένων: Eύφλεκτα, εκρηκτικά, ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες - συµπιεσµένα αέρια - ναρκωτικά - δηλητήρια - χρήµατα σε µετρητά - συνάλλαγµα - χρυσό σε ράβδους - βιοµηχανικούς άνθρακες και διαµάντια - γραµµατόσηµα - αρχαιότητες - αλλοιώσιµα τρόφιµα - ζώα - φυτά - υλικό ασέµνου, αισχρού ή πορνογραφικού περιεχοµένου - αντικείµενα που από τη φύση τους ή από τη συσκευασία τους υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν άλλα αντικείµενα, το προσωπικό που τα διαχειρίζεται ή τον εξοπλισµό του, καθώς και οτιδήποτε η εταρεία αποφασίζει ότι δεν µπορεί να µεταφερθεί νόµιµα και µε ασφάλεια. O πελάτης (αποστολέας) είναι υπεύθυνος για τις ζηµιές που µπορεί να προκληθούν από την παράδοση για διαχείριση και αποστολή, µε ψευδή δήλωση του περιεχοµένου, τέτοιων υλών και ουσιών.

APΘPO 4: H Courier  Pontos έχει το δικαίωµα αλλά όχι και την υποχρέωση να ελέγξει το αντικείµενο το οποίο παραλαµβάνει για αποστολή και διαχείριση καθώς επίσης και το δικαίωµα να ανοίξει αυτό. Όταν διαπιστώσει ότι τα αντικείµενα που παραδόθηκαν για αποστολή περιέχουν κάποιες από τις απαγορευµένες ύλες ή ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, η Courier  Pontos αρνείται την παραλαβή και µεταφορά τους.

APΘPO 5: Όταν για κάποιο λόγο η επίδοση του αντικειµένου στον παραλήπτη καταστεί αδύνατη, τότε το αντικείµενο επιστρέφεται στον αποστολέα εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής έναντι τέλους που είναι ίσο µε το τέλος αποστολής. Όταν το αντικείµενο κατά την επιστροφή του για κάποιο λόγο δεν καταστεί δυνατόν να επιδοθεί στον αποστολέα τότε παραµένει για έξι µήνες στα γραφεία της Courier Pontos. Mετά την πάροδο των έξι µηνών το αντικείµενο καθίσταται οριστικά ανεπίδοτο, και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, μετα σχετικού πρακτικού καταστροφής.

APΘPO 6: H Courier Pontos, έχει το δικαίωµα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο µεταφέρει προκειµένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω µεταφορά (ναύλοι - δασµοί - φορτωτικές κ.λ.π.), µέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

APΘPO 7: H Courier  Pontos αναλαµβάνει την διεκπεραίωση αποστολών µε χρέωση της αµοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση µη καταβολής της παραπάνω αµοιβής από τον παραλήπτη για τον οποιοδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της Courier  Pontos αναλαµβάνει ο αποστολέας.

APΘPO 8: Για την αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου καταβάλεται ελάχιστη αποζημείωση 50,00€ και μέγιστη αποζημείωση έως 70,00€, ενώ για την αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται ελάχιστη αποζημείωση 100,00€ και μέγιστη αποζημείωση 150,00€. Η ασφαλιστική κάλυψη της αποστολής αποτελεί υποχρέωση του αποστολέα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποστολή αξίας άνω των 150,00€. Σε κάθε άλλη περίπτωση απώλειας ή καταστροφής από υπαιτητότητα της Courier Pontos η ευθύνη καθορίζεται σύμφωνα με τα όρια της Εθνικής Επιτροπής. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων. Για καλύψεις ποσών άνω των 150,00€ και για αυξημένη ευθύνη της Courier Pontos (εξαιρούμενης της κάλυψης των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10) απαιτείται σχετική ειδική αίτηση του αποστολέα, για επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη και με δαπάνη που βαρύνει τον ίδιο. Διαφορετικά ο αποστολέας αναλαμβάνει ο ίδιος και αποδέχεται την αποκλειστική ευθύνη για όλους τους κινδύνους απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς.

APΘPO 9: H απαίτηση για την καταβολή αποζηµίωσης αντικειµένου που απωλέσθη ή έπαθε βλάβη ή του οποίου το περιεχόµενο ολόκληρο ή µέρος του χάθηκε ή έπαθε βλάβη, θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Courier Pontos, µέσα σε εξι µήνες από την ηµεροµηνία που το αντικείµενο παραδόθηκε για αποστολή. Σε περίπτωση απαίτησης αποζηµίωσης λόγω καθυστερημένης επίδοσης της αποστολής, απο υπαιτιότητα αποκλειστικά της Courier Pontos, σαν αποζημίωση παρέχει την επιστροφή του συνόλου της αμοιβής, που εισέπραξε για την επίδοση αυτή. Κάθε διεθνής μεταφορά διέπεται από τους περιορισμούς της σύμβασης της Βαρσοβίας και των τροποποιήσεων της όπως αυτή ισχύει σήμερα.

APΘPO 10: H Courier  Pontos δεν φέρει καµµία ευθύνη και ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλει: α) Για απώλεια ή ζηµία που προκλήθηκε από λάθος ή παράλειψη του αποστολέα ή του παραλήπτη, β) Για απώλεια ή ζηµία που είναι το αποτέλεσµα της φύσης ή της συσκευασίας του αντικειµένου, γ) Για αντικείµενα που η αποστολή τους µε την Courier Pontos, απαγορεύεται (π.χ. εύφλεκτα υλικά, κ.λ.π.), δ) Για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση αποθετική ή ειδική ζηµία, από απώλεια εισοδήµατος, κερδών, τόκων, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξης συµβολαίων κ.λ.π., ε) Για απώλεια ή ζηµία που προκλήθηκε από καθυστερήσεις ή άλλες αργοπορίες κατά την αποστολή των αντικειµένων (π.χ. λόγω ατυχήµατος, κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, αργοπορίες µεταφορικών µέσων κ.λ.π.), στ) Για καταβολή αποζηµίωσης όταν η απαίτηση αυτής δεν γίνει εγγράφως στους προβλεπόµενους χρόνους.